ชื่อไฟก่อนกดสวิทออนหลังกดสวิทอน
s5_onไม่มีมี (ไอโอ r-pull up)
s5dไม่มีมี 
maind
ไม่มีมี
+15vมี ยังไม่ผ่าน R เฟตสวิทหลังอาร์ยยังไม่ทำงานไม่มี เมื่อผ่านอาร์ หลังจากเฟตสวิททำงาน

ใส่ความเห็น